Body of vertebra

C0223084

SYNONYMS

Vertebral body, Corpus vertebrae (vertebrale), Corpus vertebrae

View more…

Vertebral Column by Henry Gray

Cervical Vertebrae by Henry Gray

Lumbar Vertebrae by Henry Gray

The Sacral & Coccygeal Vertebrae by Henry Gray

Vertebral Column as a Whole by Henry Gray